define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' ); samosir | Karnadi Lim

samosir